การอบรมเชิิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ VDO บนเครือข่าย INTERNET ณ ห้องประชุมสปค. โรงเรียนปัว จ.น่าน 13 -14 ก.ย. 2555

This slideshow requires JavaScript.


By sciencepuaclip

WordPress.com คืออะไร

WordPress.com เป็ นหนึ่งในหลาย ๆ เว็บไซด์ที่ให้บริ การ Blog ซึ่ง Blog ก็คือพื้นที่
สาหรับเขียนข้อความหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ โดยเจ้าของ Blog สามารถเข้าไปใช้งานหรื ออัพเดทข้อมูล
ข่าวสารได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยูที่ไหนขอเพียงสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เท่านั้น และผูเข้าเยียม
ชมหรื อผูอ่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้เท่าที่เจ้าของบล็อกอนุญาต
เหตุผลที่เลือก WordPress.com มาเป็ นหนึ่งในเครื่ องมือที่ใช้ในการยกระดับและพัฒนา
บุคลากร ของโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกากรและส่ งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการ
เรียนรู้ เนื่องจาก WordPress.com เป็ นเว็บไซด์ที่ให้บริ การพื้นที่สาหรับเขียน Blog ฟรี ถึง 3GB โดย
ไม่มีโฆษณา สามารถใช้งานได้ง่าย เนื่องจากไม่จาเป็ นต้องใช้เทคนิคและความรู้ในการทาเว็บเยอะ
มากนัก จริ ง ๆ แล้วไม่จาเป็ นต้องมีความรู้ในการเขียนเว็บเลยก็ได้ สาหรับผูที่เขียนจนเก่งแล้วก็
สามารถปรับแต่งได้ตามขีดจากัดของ WordPress.com มีให้ จึงเหมาะสมกับผูที่ตองการเพียงพื้นที่
สาหรับการเขียน ไม่ตองการ Applications อื่น ๆ มากมาย และหากต้องการพื้นที่เพิ่มหรื อต้องการที่จะ
ใช้โดเมนของตนเอง WordPress.com ก็มีบริ การเสริ ม โดยการซื้อพื้นที่และโดเมนเพิ่มได้ดวยเช่นกัน

Advertisement
By sciencepuaclip